תביעה לא שגרתית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, על ידי עיריית ירושלים נגד משרד התרבות והספורט על סך של 7,064,023 שקלים. הרקע לתביעה: השלמת עבודות הקירוי באצטדיון טדי בירושלים, שהעירייה טוענת שעוד ב-2011 מועצת ההימורים אישרה את סכום הכסף, וכיום כאשר משרד הספורט שאחראי על הכספים מתנער מהסכם זה.

"הסעד המבוקש הוא חיוב המשרד הנתבע בתשלום יתרה בסך 7,064,023 שקל, מתוך הקצבה כספית בסך כולל של 63 מיליון שקל, שאושרה לעירייה על ידי המועצה, (מועצת ההימורים, ג.ל.) לצורך ביצוע עבודות לשדרוג אצטדיון טדי, ועוגנה עוד בשנת 2011, בהסכם בין הצדדים. מרבית סכום ההקצבה שולם לעירייה על ידי המועצה, עוד עובר לכניסת הרפורמה בשנת 2018 לתוקף, ואולם יתרתו האמורה, אשר נועדה למימון עבודות מסוימות שהושלמו רק לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, ולפיכך הייתה צריכה להיות מושלמת על ידי הנתבע".

העירייה עוד טוענת בתביעה כי: "בסמוך לחתימת ההסכם החלה העירייה בעובדות השדרוג באצטדיון, אך כבר בראשיתו של הפרויקט התברר כי נדרשות לו תוספות תקציביות בלתי צפויות ומשכך עדכנה העירייה את המועצה כי תיאלץ לבצע, בשלב זה, רק קונסטרוקציה חלקית של הקירוי היציע הדרומי, תוך שהשלמת הקירוי תדחה למועד מאוחר יותר. עבודות הקמת היציע הדרומי של האצטדיון, כמו גם החלק האמור לעיל מעבודות הקירוי שלו, בוצעו על ידי העירייה, עוד במהלך השנים 2014-2012, ובהתאם שילמה המועצה, באותן שנים את החלק הארי של הקצבה, בסך של 55,935,977 שקל. החלק האחרון של הפרויקט, על דרך השלמת קירוי היציע הדרומי, לא בוצע באותו מועד, לנוכח עלותו הגבוהה והבלתי צפויה והמחסור בתקציב לביצועו, כך, נדחתה השלמת הקירוי בידיעת המועצה ובהסכמתה".

על פי התביעה שהוגשה באמצעות עורכי הדין אשר עמרם, איתן ואורי הברמן, עבודות הקירוי הושלמו ב-2019: "אלא שלהפתעת העירייה, הנתבע התנער כליל מכל מחויבותו ומכל הודעות והתחייבויות המועצה בדבר זכאות ליתרת ההקצבה, וממילא בדבר הארכת המועד לביצוע הקירוי וסרב לשלם את הכספים שנמסרו לו בעבור העירייה, בתואנה שהמועד להשלמת עבודות אלה חלף עוד בשנת 2014.

אין ספק כי מדובר בהתנהלות פסולה בתכלית של הנתבע, ואולם חמורה לא פחות היא העובדה שגם לאחר שהועמד הנתבע על טעותו ולאחר שהעירייה הוכיחה לו, באותות ובמופתים ובתכתובות מפורשות, כי המועצה אכן האריכה את המועד לביצוע עבודות הקירוי ולקבלת יתרת ההקצבה בגינן, סרב הנתבע לחזור בו, ועמד על החלטתו הפסולה לביטול יתרת ההקצבה. מדובר אף בהתנהלות פסולה בתכלית של רשות מנהלית, המבקשת להיתלות בהחלטות פסולות וחסרות תוקף שקיבלה בעצמה, על מנת לחמוק מקיום התחייבויותיה".

מרגש: יובה נפרדת מדיבאלה
הגיבו ראשונים לכתבה הוספת תגובה